Dünyada sosyal devlet kavramı girişimcilerin önünü açmak, bürokrasiyi azaltmak, ekonomik çeşitliliği sağlamak, yeni iş alanları ve Ar-Ge temelli kalkınma modellerinde önemli misyonlardan biridir. Bunlardan en önemlisi girişimcinin tek başına ekonomik olarak yapamayacağı veya henüz düşünmemiş olduğu alanları tespit ederek bu alanlarda proje yöntemiyle tetikleyici roller üstlenmesidir. Sosyal devletin bu alanlarda özel sektörü teşvik edici kaynaklar aktarması ve merkezlerde kurulacak yeni işletmeleri kuluçka misali destekleyici hibe programları açması gelişmiş ülkelerde ve özellikle Avrupa Birliği'nde proje yöntemiyle olmaktadır. 

        Ülkemizde kalkınma ajansları ve IPARD ajanslarının proje karşılığında hibe çağrı programları açmasına paralel olarak 'Yeni YÖK' anlayışı içerisinde çalışan Yüksek Öğretim Kurumu'muzun 'Pilot Üniversite' başlığı altında yerel üniversitelerle özel sektörün buluşmasını sağlayan ve aşağıda bunun Kırşehir bazında bir örneğini inceleyebileceğiniz ekonomik kalkınma modeli bölgede yeni iş kolları ve istihdamı tetikleyen yeni bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır. 

        Açılan çağrı programı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne jeotermal ve tarım alanında ihtisaslaşma, farkındalık oluşturma, bölgedeki paydaşlara yeni bir bakış açısı getirme, olmayan yeni iş kollarının temelini atmada tetikleyici rol üstlenme gibi yeni misyonlar yüklenmiştir. Anadolu'da benimsenen 'en iyi iş bildiğin iştir' anlayışının tersini düşünmemizi sağlayan bu yöntemle Üniversitemiz bölgemizin yeni sektörlerde önünü açacak önder bir rol üstlenmiştir. 

'DAYANAĞIMIZ STRATEJİK PLANIMIZ'

        Üniversitemizin stratejik amaçlarında bölgesel ihtiyaçlar ve yerel kalkınma vurgusu öne çıkmaktadır. Söz konusu planda paydaşlarla işbirliği içerisinde yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük etmek (SP, s. 97) öngörülmüştür. Bu amaç altında yer alan sekiz hedefte toplumsal işbirliği ve yerel kalkınmaya özel vurgu yapılmıştır. Yerel kalkınmayı destekleyecek şekilde belirlenen hedeflerde birçok alanda proje ve çalışmaların yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına (Hedef 1), bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine (Hedef 2), bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına (Hedef 4), yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlara, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına (Hedef 5), projeler yürütülmesi yoluyla üniversitenin il ekonomisine (Hedef 6), ve bölgesel kalkınmaya (Hedef 7) katkısının arttırılması hedeflenmiştir. 

        Üniversitemize bağlı birimlerde görev yapan akademik personelimiz, nitelik itibariyle bölgesel kalkınmaya hizmet edebilecek özelliklere sahiptir. Tarım ve hayvancılık alanında bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına çözümler üretebilecek sayıda (1145 akademik ve idari personel) ve nitelikte öğretim elemanı mevcuttur. Üniversitemiz bünyesindeki il ve bölge kalkınmasına yönelik olarak faaliyet yürüten/yürütebilecek farklı birimler şu şekildedir;

  • Ziraat Fakültesi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
  • Merkezi Araştırma Laboratuvarı (AHİLAB)
  • Meslek Yüksekokulları
  • Sürekli Eğitim Merkezi (AESEM)

      Yukarıda açıklanan altyapı, fiziki mekanlar, nitelikli akademik ve idari personel, ekipman, cihaz, kurs, eğitim vb. hizmetler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin bölgenin ihtiyaç ve önceliklerine duyarlı ve uyumlu şekilde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak, güçlü bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. 

PİLOT ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

        Pilot Üniversite kapsamında Üniversitemizin önümüzdeki 5 yıllık dönemde bölgesel kalkınmaya dönük olarak, diğer sektörlerle işbirliği içerisinde yürütmeyi planladığı proje konuları şu şekildedir.